REGULAMIN SERWISU

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. https://24we.pl jest serwisem internetowym, prowadzonym przez FIRMA TYMPRESS Zbigniew Łuniewski, NIP 1250004198, REGON 013293756, adres e-mail: tympress@poczta.com.pl, tel: 515309059.
 2. Niniejszy regulamin określa metody i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie tworzenia wspólnoty edukacyjnej między użytkownikami a placówką edukacyjną.
 3. Korzystanie z serwisu internetowego możliwe jest jedynie na podstawie zasad i warunków określonych w regulaminie.
 4. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej pod linkiem: https://24we.pl/Home/Regulamin, w sposób umożliwiający jego odtwarzanie i utrwalanie, poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.

 

§ 2. DEFINICJE

 1. Użyte w regulaminie określenia, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin;
  2. Serwis – witryna internetowa dostępna pod adresem http://24we.pl;
  3. Tympress – Firma TYMPRESS Zbigniew Łuniewski;
  4. Moderator – Osoba wyznaczona przez Firmę Tympress do obsługi serwisu;
  5. Placówka edukacyjna –  szkoła lub przedszkole współpracujące z Serwisem;
  6. Dyrektor – dyrektor Placówki edukacyjnej;
  7. Kierownik gospodarczy – kierownik gospodarczy Placówki edukacyjnej;
  8. Nauczyciel – nauczyciel Placówki edukacyjnej;
  9. Rodzic – rodzic lub opiekun prawny dziecka uczęszczającego do Placówki edukacyjnej;
  10. Użytkownik każda osoba korzystająca z Serwisu;
  11. Konto – część Serwisu dostępna tylko dla zarejestrowanego Użytkownika;

 

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki internetowej.
 2. Przeglądarka internetowa powinna być poprawnie skonfigurowana, akceptująca pliki cookies, w przeciwnym wypadku, część funkcjonalności Serwisu może być niedostępna dla Użytkownika.
 3. Tympress nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy mogące wystąpić w związku z niedostosowaniem się przez Użytkownika do wskazanych wymogów technicznych w urządzeniu, którym posługuje się do korzystania z Serwisu.
 4. Osoba działająca w Serwisie w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oświadcza, że jest upoważniona do jej reprezentacji.
 5. Użytkownik nie może wykorzystywać Serwisu do działalności niezgodnej z przepisami prawa lub Regulaminem.
 6. Zabronione jest zamieszczanie w Serwisie treści stanowiących naruszenie prawa lub Regulaminu.
 7. Tympress uprawniony jest do prowadzenia prac konserwacyjnych w Serwisie, które mogą powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystania z usług w nim dostępnych. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania, będzie publikowany na stronie głównej Serwisu, przed rozpoczęciem ww. prac.

 

§ 4. KONTO

 1. Rejestracja Konta jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. Użytkownik zakładając Konto musi skorzystać z formularza rejestracyjnego, w którym zamieszcza wymagane dane przez Serwis.
 3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje na adres e-mail wiadomość z linkiem aktywacyjnym, po jego uruchomieniu następuje potwierdzenie aktywacji Konta.
 4. Serwis umożliwia założenia Konta skierowanego do: Rodzica, Dyrektora, Kierownika gospodarczego oraz Nauczycieli.
 5. Każdy rodzaj Konta posiada dostęp do adekwatnych funkcjonalności w Serwisie jemu dedykowanych.
 6. Konto określone jest loginem w formie adresu e-mail i zabezpieczone hasłem.
 7. Zabronione jest posiadanie więcej niż jednego Konta w Serwisie.
 8. Zakazane jest przenoszenie praw przysługujących Użytkownikowi wynikających z posiadania Konta na inne podmioty, bez uprzedniej zgody Tympress.
 9. Użytkownik ma możliwość swobodnej edycji danych zawartych na Koncie.
 10. Użytkownik w każdym czasie uprawniony jest do usunięcia Konta.
 11. W razie naruszenia postanowień Regulaminu lub prawa, Moderator uprawniony jest do usunięcia Konta.
 12. Konto Rodzica zostanie usunięte w momencie zaprzestania uczęszczania dziecka do Placówki edukacyjnej.
 13. Konto Dyrektora, Kierownika gospodarczego i Nauczyciela zostanie usunięte w momencie zaprzestania pełnienia dotychczasowej funkcji w Placówce edukacyjnej.

 

§ 5. UPRAWNIENIA DYREKTORA, KIEROWNIKA GOSPODARCZEGO I NAUCZYCIELA

 1. W ramach Serwisu Dyrektor uprawniony jest do publikowania ogłoszeń w Serwisie, rozliczania opłat za dziecko.
 2. Kierownik gospodarczy za pośrednictwem Serwisu nalicza opłaty wynikające z uczęszczania do Placówki edukacyjnej dziecka. Rozlicza należne opłaty wraz z przesłaniem takich informacji do Rodziców.
 3. Serwis umożliwia Nauczycielowi sprawdzenie dziennika nieobecności oraz poprawienie obecności/nieobecności dziecka.

 

§ 6. UPRAWNIENIA RODZICA

 1. Serwis umożliwia Rodzicowi:
 1. komunikowanie się z Placówką edukacyjną;
 2. odczytywanie ogłoszeń zamieszczonych przez Placówkę edukacyjną;
 3. monitorowanie należności, historii wpłat, zaległości lub nadpłat za pobyt, żywienie, zajęcia dodatkowe oraz radę rodziców;
 4. uzyskanie dostępu do tygodniowych jadłospisów.

 

§ 7. ZASADY DOTYCZĄCE TREŚCI

 1. Tylko Użytkownicy posiadający zarejestrowane Konto mogą dodawać treści w Serwisie.
 2. Treści nie mogą naruszać przepisów prawa, w szczególności dóbr osobistych lub praw osób trzecich (np. praw autorskich i innych praw własności intelektualnej), nie mogą zawierać treści powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszających dobre obyczaje oraz  wprowadzających w błąd.

 

§ 8. REKLAMACJE

 1. Użytkownik może wnieść reklamację w formie pisemnej na adres: Mikołaja Trąby 8/102 03-146 Warszawa, bądź w formie elektronicznej na adres e-mail: tympress@poczta.com.pl.
 2. Po wpłynięciu reklamacji, Tympress potwierdza Użytkownikowi otrzymanie reklamacji wraz z numerem przypisanym reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni, o czym zostanie poinformowany Użytkownik w formie mailowej albo pisemnej.

 

§ 9. PRAWO AUTORSKIE

 1. Strona Serwisu oraz poszczególne strony internetowe, w tym zamieszczone w nich treści stanowią przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie lub inne publiczne rozpowszechnianie tych materiałów wymaga zgody Tympress.

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin w pierwotnym brzmieniu wchodzi w życie od dnia 01-05-2018 roku.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Tympress jest uprawniony do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu pojawi się na stronie głównej Serwisu i staje się skuteczna wobec Rodziców w terminie 14 dni od momentu udostępnienia treści zmienionego Regulaminu. Wszelkie czynności realizowane przed wejściem w życie zmian są regulowane na zasadach dotychczas obowiązującego Regulaminu. Dalsze korzystanie wymaga akceptacji wprowadzonych zmian w Regulaminie, zaś odmowa akceptacji nowego Regulaminu, skutkuje rozwiązaniem umowy i zaprzestaniem korzystania z Serwisu.
 4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Polityki zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.